1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Espoon-Kirkkonummen – Taksit Esbo-Kyrkslätt Taxi EKT ry ja sen kotipaikka Espoo.

2 § Tarkoitus ja toimintamuodot

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää jäsenistönsä yhteistoimintaa, valvoa heidän ammatillisia, taloudellisia ja sivistyksellisiä etuja, toimia epäterveen ja vilpillisen kilpailun estämiseksi sekä pyrkiä kehittämään taksiliikennettä yhä joustavammaksi, tehokkaammaksi ja parhaalla mahdollisella tavalla asiakaskuntaa palvelevaksi ja liikenteenharjoittajia tyydyttäväksi.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää jäsenilleen kokouksia, neuvottelu- ja koulutustilaisuuksia ja erilaista virkistystoimintaa. Yhdistys neuvottelee viranomaisten ja järjestöjen kanssa taksiliikennettä koskevista kysymyksistä sekä antaa lausuntoja ja tekee aloitteita ja esityksiä taksiliikennettä koskevissa asioissa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys perii jäseniltään 7 § tarkoitettuja maksuja, sekä järjestää tapahtumia ja koulutustilaisuuksia. Yhdistys voi omistaa ja hallita kiinteää ja irtainta omaisuutta.

Yhdistys on Suomen Taksiliitto ry:n jäsenyhdistyksen jäsen. Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

3 § Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi päästä luvanvaraista taksiliikennettä harjoittava luonnollinen tai oikeushenkilö, jonka yhdistyksen hallitus hyväksyy jäseneksi.

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

4 § Kannatusjäsenet

Yhdistyksen kannatusjäseneksi voi päästä sellainen luonnollinen tai oikeushenkilö, jonka yhdistyksen hallitus hyväksyy jäseneksi. Kannatusjäsen ei voi olla taksiliikennettä harjoittava taho. Kannatusjäsenyys ei myöskään oikeuta yhdistyksen jäsenetuihin.

Kannatusjäsenillä on yhdistyksen kokouksissa puhe- ja esityksenteko-oikeus mutta ei äänioikeutta.

5 § Kunniajäsenet ja kunniapuheenjohtajat

Yhdistyksen hallituksen esityksestä voi yhdistyksen kokous kutsua yhdistyksen kunniajäseneksi yhdistyksen tarkoituksen ja toiminnan hyväksi ansiokkaasti toimineita henkilöitä.

Yhdistyksen hallituksen esityksestä voi yhdistyksen kokous kutsua yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi yhdistyksen toiminnassa erityisesti ansioituneen jäsenen.

6 § Eroaminen ja erottaminen

Halutessaan erota yhdistyksestä on jäsenen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsen vapautuu velvollisuuksistaan yhdistystä kohtaan eroamista seuraavan kalenterivuoden puolikkaan päättyessä.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä, jos jäsen ei noudata yhdistyksen sääntöjä ja määräyksiä, tai toimii muuten yhdistyksen etujen tai lain ja hyvien tapojen vastaisesti. Ennen erottamispäätöksen tekemistä jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa, paitsi milloin erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen. Jäsen, joka ei ole maksanut edellisen kalenterivuoden erääntyneitä jäsenmaksuja seuraavan vuoden syyskuun loppuun mennessä, voidaan erottaa. Erottamisesta päättää hallitus.

Jäsenen katsotaan eronneen yhdistyksestä, mikäli jäsen ei ole maksanut jäsenmaksukauden jäsenmaksua sitä seuraavan kalenterivuoden loppuun mennessä.

7 § Maksut

Yhdistyksen jäsenet suorittavat seuraavat vaalikokouksen määräämät maksut:

1) kertakaikkinen liittymismaksu

2) vuotuinen perusjäsenmaksu

Yhdistyksen kannatusjäsen suorittaa vaalikokouksen määräämän vuotuisen kannatusjäsenmaksun.

Yhdistyksen kokouksessa voidaan määrätä vuosittain yksi kertakaikkinen ylimääräinen jäsenmaksu, joka ei saa olla suurempi kuin vuotuinen jäsenmaksu.

Maksuista ovat vapaat yhdistyksen kunniapuheenjohtajat ja kunniajäsenet.

Saavutetut jäsenmaksuvapaudet säilyvät.

Jäsenmaksuperintä voidaan suorittaa keskitetysti siten, että yhdistyksen, Suomen Taksiliiton sekä Suomen Taksiliiton jäsenyhdistyksen määräämät maksut peritään samalla maksulomakkeella, silloin jos edellä mainitut yhdistykset erikseen niin yhteisesti sopivat.

Jäsenmaksun maksamatta jättäminen johtaa jäsenpalveluiden päättymiseen.

8 § Yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset

Yhdistyksen vaalikokous pidetään vuosittain marras-joulukuun aikana hallituksen määräämässä paikassa.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

2) valitaan kokouksen virkailijat

3) päätetään hallituksen jäsenten ja toiminnan-/tilintarkastajien palkkiot

4) valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, varsinaiset jäsenet erovuorossa olevien tilalle sekä varajäsenet, joiden toimikausi alkaa seuraavan vuoden alusta lukien

5) päätetään tulo- ja menoarvion hyväksymisestä sekä jäsenmaksujen suuruus (liittymis- ja vuotuinen jäsenmaksu)

6) päätetään toiminnan-/tilintarkastuksesta yhdistyslain ja tilintarkastuslain mukaisesti

7) valitaan toiminnantarkastajat tai tilintarkastajat kohdassa 6 päätetyn mukaisesti, joko 1-2 toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastaja tai 1-2 tilintarkastajaa ja varatilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö

8) käsitellään muut kokouksessa esille tulevat asiat

Yhdistyksen tilikokous pidetään vuosittain viimeistään maalis-huhtikuun aikana hallituksen määräämässä paikassa.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

2) valitaan kokouksen virkailijat

3) esitetään hallituksen vuosikertomus

4) päätetään toimintasuunnitelman hyväksymisestä

5) esitetään tilinpäätös ja toiminnan-/tilintarkastajien lausunto

6) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille

7) valitaan kokousedustajat Suomen Taksiliiton jäsenyhdistyksen kokouksiin ja päätetään yhdistyksen äänivallan käyttämisestä

8) käsitellään muut kokouksessa esille tulevat asiat

9 § Ylimääräinen kokous

Ylimääräinen kokous on pidettävä, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti hallitukselta vaatii. Hallituksen on viipymättä vaatimuksen saatuaan kutsuttava kokous koolle.

10 § Äänioikeus

Yhdistyksen kokouksissa ovat äänioikeutettuja yhdistyksen varsinaiset jäsenet.

Jokaisella varsinaisena jäsenenä olevalla luonnollisella henkilöllä on yksi (1) ääni, jota on käytettävä henkilökohtaisesti. Jokaisella varsinaisena jäsenenä olevalla oikeushenkilöllä on yksi ääni, jota on oikeutettu käyttämään liikenteestä vastaava henkilö.

Mikäli jäsen ei ole maksanut kokousta edeltävän vuoden jäsenmaksua kyseisen vuoden loppuun mennessä, jäsenellä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

11 § Hallitus

Yhdistyksen hallituksen muodostavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, 1-10 varsinaista ja 1-4 varajäsentä. Puheenjohtaja ja varsinaiset jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan, jolloin kussakin vaalikokouksessa puolet jäsenistä on erovuorossa. Varapuheenjohtaja ja varajäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan.

Hallituksen jäsenten on oltava luvanvaraista taksiliikennettä harjoittavia yhdistyksen jäseniä tai jäsenenä olevan oikeushenkilön liikenteestä vastaava henkilö.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet hallituksen jäsenistä on läsnä. Päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa.

Hallitus

 • valitsee yhdistyksen toiminnan kannalta tarpeellisen henkilökunnan ja päättää sen palvelussuhteiden ehdot
 • kutsuu kokoon yhdistyksen kokoukset
 • ratkaisee jäsenanomukset sekä päättää jäsenen erottamisesta
 • huolehtii yhdistystä koskevien päätösten täytäntöönpanosta
 • tekee esityksiä ja antaa lausuntoja taksiliikennettä koskevissa asioissa
 • laatii vuosikertomuksen
 • laatii toimintasuunnitelman
 • laatii tulo- ja menoarvion
 • vastaa yhdistyksen kirjanpidon lainmukaisuudesta ja varainhoidon luotettavasta järjestämisestä
 • pitää jäsenluetteloa
 • hoitaa muut lain ja yhdistyksen sääntöjen edellyttämät ja yhdistyksen kokouksen määräämät tehtävät.

12 § Kokouskutsut

Kokouskutsut toimitetaan joko kirjeitse tai sähköpostitse jäsenille yhdistykselle viimeksi ilmoitettuun osoitteeseen. Kutsu varsinaiseen kokoukseen on lähetettävä vähintään kymmenen (10) päivää ennen kokousta ja kutsu ylimääräiseen kokoukseen vähintään viisi (5) päivää ennen kokousta.

13 § Nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen ovat oikeutetut kirjoittamaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja taikka toiminnanjohtaja kaikki erikseen sekä sihteeri tai rahastonhoitaja yhdessä puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kanssa. Lisäksi hallitus voi erikseen määrätä nimenkirjoitusoikeuden tietylle henkilölle.

14 § Tilit

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös on toimitettava toiminnan-/tilintarkastajille viimeistään kuukausi ennen tilikokousta. Toiminnan-/tilintarkastajien on annettava lausuntonsa hallitukselle viimeistään kolme viikkoa ennen tilikokousta.

15 § Sääntöjen muuttaminen, yhdistyksen omaisuuden pääosan luovuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Sääntöjen muuttamisesta, yhdistyksen omaisuuden pääosan luovuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta päättää yhdistyksen kokous hallituksen tai jäsenen aloitteesta.

Sääntöjen muuttamiseen ja yhdistyksen omaisuuden pääosan luovuttamiseen ja yhdistyksen purkamiseen vaaditaan 3/4 äänestyksessä annetuista äänistä. Ennen yhdistysrekisteriin merkitsemistä on sääntömuutokselle saatava Suomen Taksiliiton sekä Suomen Taksiliiton jäsenyhdistyksen hyväksyntä.

Yhdistyksen purkautuessa sen varat luovutetaan yhdistyksen toimintaa lähellä olevaan yleishyödylliseen tarkoitukseen.